دیدار وزیر بهداشت سوریه

تخنت حراحی امید

 

 

 

در پی بازدید وزیر بهداشت سوریه از پارک فناوری پردیس ، از تخت جراحی مدل امید در محل تولید این تخت بازدید به عمل آمد.تاریخ : 1394/6/25 | 5440 بازدید